Genel Satın Alma ve Teslimat Şartları

Madde 1 Geçerlilik Kapsamı

Bütün alışverişler kesinlikle işbu ticari şartlar esas alınarak gerçekleştirilecektir.

Siparişin onaylanması veya en geç malın satıcı tarafından teslim edilmesiyle, bu şartlar kabul edilmiş sayılacaktır.

Satıcının, ticari ya da teslimat ve ödeme hüküm ve koşulları ile herhangi bir çelişki içinde olan onayları, işbu belge ile açıkça reddedilir.

Mevcut ticari şartlardaki farklılıklar, satıcı veya kullanıcı tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça geçerli olmayacaktır.

Madde 2 Teslimat

Satıcı aksi kararlaştırılmadıkça hayvanları aç durumda, navlunsuz ve ücretsiz olarak teslim edecektir.

Teslim edilen hayvanlar, menşelerinin şüpheye yer bırakmayacak şekilde tespit edilmelerini sağlayacak şekilde işaretlenecektir.

Satıcı hayvanları nakliye ve mezbaha hasarlarına karşı masraflarını kendine ait olacak şekilde sigorta ettirmek zorundadır.

Kullanıcı hayvan nakliye ve mezbaha hasarlarına karşı kendi sigorta ettirme hakkını saklı tutar.

Madde 3 Teklif

Satıcı kullanıcıya en uygun koşulları sağlayacak; kullanıcıya hiçbir şekilde başka bir kullanıcıya tanınandan daha kötü şartlar tanınmayacaktır.

Satıcının üçüncü şahıslara daha uygun fiyatlar veya koşullar sağlaması halinde, söz konusu fiyat ve koşullar yazılı bir anlaşmaya gerek duyulmaksızın mevcut siparişin tamamlayıcı bir parçası olacaktır.

Belirtilen teslim tarihleri ürünün teslim alındığı tarihtir.

Sabit tarihler belirtildiği takdirde, Alman Ticaret Kanunu’nun (HGB) 376. Maddesi geçerli olacaktır.

Kullanıcının teslimat öncesi yazılı olarak onaylaması halinde, satıcı kısmi teslimat veya kısmi hizmet vermekle mükellef olacaktır.

Satıcı fatura düzenlemediği takdirde; kullanıcı yaptığı alışverişe ilişkin bir hesap veya satın alma onayı düzenleyecek ve düzenlediği belgeyi satıcıya en hızlı şekilde gönderecektir veya teslim edecektir.

Satıcı ise satın alma onayının doğruluğunu, belirtilen işlem vergisi oranı bakımından derhal kontrol edecektir.

Satıcı tarafından satın alma onayı hakkında yapılan itirazlar kullanıcıya satın alma onayının teslim tarihinden itibaren başlamak üzere 10 gün içinde yazılı olarak ibraz edilecektir. Bu süreden sonra herhangi bir itirazda bulunulması mümkün değildir.

İtirazlar kullanıcıya derhal yazılı olarak bildirilmelidir. Aynı şekilde, vergi oranında her hangi bir değişiklik olması halinde de söz konusu değişiklik derhal bildirilmek zorundadır.

Satıcı, satın alma onayında açık bir şekilde vergi kimliğini belirtme yetkisine sahip değilse, söz konusu kullanıcının düzenlemiş olduğu satın alma onayı üzerinde belirtilen işlem vergisini geri iade etmek zorundadır (Alman İşlem Vergisi Kanunu (UStG) Madde 14).

Satıcının işlem vergisi mükellefiyeti ise aynen geçerli kalır (Alman İşlem Vergisi Kanunu (UStG) Madde 14).

Satın alma onayında, fazla gösterilen işlem vergisi bedelleri iade edilir (Alman İşlem Vergisi Kanunu (UStG) Madde 14).

Madde 4 Garanti

(1) Satıcı hayvanlarda aşağıda belirtilen özelliklerin bulunacağını garanti eder:

 • Hayvanların hepsi tamamen sağlıklı olacaktır.
 • Teslim edilmiş olan hayvanlar farmakolojik etkiye sahip maddelerden herhangi bir kalıntıya sahip olmayacak olup; bu maddelerin tespiti resmi gıda maddeleri hukuku ile ilgili olarak uygulanan araştırmaların neticesinde yapılacak ve söz konusu maddelerin tespit edilmesi halinde itiraz edilebilecektir.
 • Erkek hayvan hastalığı, hermafroditizm (iki cinslilik), atresia ani (anal tıkanıklık), rahim sarkması, hayvan memesi hastalığı veya TBC mevcut değildir.

(2) Söz konusu bu koşulların dışında kalan kusurlara karşı sorumluluğa ilişkin olarak hayvan ticaretinde esas kusurlara ve garanti sürelerine dair geçerli güncel metnindeki yönetmeliğe bağlı olarak genel yasal kurallar geçerlidir:

Bir büyükbaş hayvanın satınalımında, birincil kusurlar aşağıdaki gibidir:

 • Tüberküloz hastalığı; eğer bu hastalık yüzünden hayvanının beslenme durumu genel anlamda olumsuz yönde etkilenmişse, garanti süresi 28 gündür
 • Akciğer hastalığı; garanti süresi 56 gündür
 • Fiyatın düşmesine veya ödemenin durdurulmasına neden olan diğer gizli kusurlar

Domuzların satınalımında, birincil kusurlar aşağıdaki gibidir:

 • Domuz kızılı (erizipel); garanti süresi 6 gündür
 • (Domuz vebası da dahil olmak üzere) domuz salgın hastalığı; garanti süresi 20 gündür

İnsanlar için gıda maddesi olarak kullanılan (kasaplık), hemen kesilecek olan veya kesilmek üzere belirlenmiş olan bu tarz hayvanların satınalımında, birincil kusurlar aşağıdaki gibidir:

 • Büyükbaş hayvanda:
  • Tüberküloz hastalığı; eğer bu hastalık yüzünden kesilen hayvanın yarısından fazlası ziyan olacaksa veya sadece kısıtlı bir şekilde insanlar için gıda maddesi olarak kullanılması uygunsa, garanti süresi 28 gündür.
 • Domuzlarda:
  • Tüberküloz hastalığı; açıklanan koşul altında söz konusu olduğunda, garanti süresi 28 gündür.
  • Domuz kurdu (trişin); garanti süresi 28 gündür.
  • Keseli kurt; garanti süresi 28 gündür.

Madde 5 Kusur Sorumluluğu

Kullanıcı malı hemen kontrol etmek zorunda değildir (§ 377 HGB).

Eğer bir kusur mevcut ise, kullanıcı kendi seçimine göre, kusurun telafi ile giderilmesini veya kusursuz bir malın teslim edilmesini talep etme yetkisine sahiptir.

Kusur giderme durumunda satıcı, özellikle nakliye, yol, çalışma ve malzeme olmak üzere kusurun giderilmesine ilişkin olarak gerekli bütün masrafları üstlenmek zorundadır.

Şayet telafi etmek mümkün değilse, kullanıcı kendi isteği doğrultusunda iade veya fiyat indirimi isteme yetkisine sahip olacaktır.

Ayıpların ihbarından doğan bütün haklar ve muhtemel tazminat hakları nedeniyle kullanıcının satıcıya karşı sınırsız mahsup ve alıkoyma hakkı mevcuttur. Bu aynı şekilde eğer sipariş verilen malın yerine başka bir mal veya sipariş için öngörülen miktarın yerine başka bir miktar teslim edildiği taktirde de geçerlidir.

Madde 6 Mülkiyeti Muhafaza

(1) Tedarikçinin mülkiyeti muhafazası kabul edilmez.

Madde 7 Sorumluluk

Canlıların satın alınmasında (toptan alışverişler) satıcı fiyat düşüşlerine ve ödemenin durdurulmasına neden olabilecek ve kesilecek olan hayvanın vücudunda mevcut bulunan gizli kusurlardan sorumludur.

Kullanıcı sadece (kasıt veya ağır ihmal gibi) ağır suçlardan sorumlu tutulacaktır.

Madde 8 Mahsup Etme

Satıcı sadece, kullanıcı tarafından aksi iddia edilemeyen veya hukuki şekilde tespit edilemeyen karşı talepleri mahsup edebilir.

Madde 9 Satış Fonları

Satın alma onayı üzerindeki Satış Fonları Kanununun 10. Maddesine göre söz konusu olan katkı payları özel olarak gösterilirler ve işlem vergisinin hesaplanmasında malın değerinden kesilirler.

Madde 10 İcra Yeri, Yetkili Mahkeme

İcra yeri her iki taraf için de kullanıcının bulunduğu yerdir.

İcra yerinde geçerli olan hukuk satıcı ve kullanıcı arasındaki bütün hukuki ilişkilerde esas alınmaktadır; bu durum aynı şekilde davanın yurtdışında yürütülecek olması halinde de, bu şekilde geçerli olacaktır.

Satıcı Alman Ticaret Kanunu’na (HGB) göre bir tüccar ise, sadece icra yerinin yetkili mahkemesinde dava açacak ve yine söz konusu yetkili mahkemede yargılanacaktır. Kullanıcı ise; satıcının Alman Ticaret Kanunu’na (HGB) göre bir tüccar olması halinde, kendi tercihine göre Yerel Mahkeme’de veya dava değerinin yüksek olması halinde Bölge Mahkemesinde dava açacaktır (Alman Hukuk Usulü Kanunu, Mad. 38).

İhtarname prosedürü bakımından tek yetkili, kullanıcının mahallinde bulunan yetkili mahkeme olacaktır.

Madde 11 Yurtdışı Siparişleri

Yurtdışı siparişlerinde hesaplama kesinlikle kullanıcı tarafından satış sözleşmesinde kararlaştırılmış olan tarihte yapılacaktır.

Kullanıcı, kendi isteği doğrultusunda başka bir para birimi ile ödeme yapma hakkına haizdir.

Madde 12 Bölünebilirlik Maddesi

Mevcut hükümlerden birinin geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği aynen devam eder. Geçersiz olan hüküm, geçersiz kılınan hükmün anlam ve içeriğine en uygun yeni bir hüküm ile değiştirilecektir.

Genel Satış, Teslimat ve Ödeme Koşulları

Madde 1 Genel – Geçerlilik Kapsamı

(1) Argenius GmbH firmasına – bundan böyle satıcı olarak anılacaktır – verilen siparişler için satın alanın sipariş verirken bağlayıcı olarak kabul ettiği aşağıda belirtilen koşullar geçerlidir.

(2) Bu koşullara aykırı olan, bunları tamamlayan veya bunlarla çelişkili olan anlaşmaların hukuki geçerliliği için satıcının yazılı onayı gereklidir. Yazılı bir sözleşmede özel şartlar hakkında anlaşmaya varılmadığı sürece, işbu hükümler özel kararlaştırılmış koşullara amir olacaktır.

(3) Sipariş Verenin, siparişi verirken kabul ettiğini beyan ettiği teslim ve ödeme koşullarımız kati şekilde geçerli olacaktır. Aynı şekilde teslim ve ödeme koşullarının kesin olarak dikkate alınmamasında, fakat Sipariş Verene tarafımızdan onaylanmış olan sipariş ulaştığında da, gelecekte yapılacak olan ticari işlemler için de geçerli olacaktır. Sipariş koşullarımıza aykırı olarak verildiği taktirde, bizler itirazda bulunmasak bile, sadece bizlerin teslim ve ödeme koşulları geçerli olacaktır. Diğer bir deyişle, çelişkili durumlar yazılı olarak anlaşmaya varılmadıkça geçerli olmazlar.

(4) İşbu hüküm ve koşulların değişmesi halinde, sözleşme tarafı yazılı olarak bu durum hakkında bilgilendirilecektir. Sözleşme tarafının yazılı olarak itirazda bulunmaması halinde, söz konusu değişiklikler onaylanmış olarak kabul edilecektirler. İtiraz halinde, sözleşme tarafının değişiklik bildirim tarihi sonraki 4 hafta içerisinde GmbH’ya itirazını ulaştırması gerekir. Bildirim sonrası yapılan değişiklikler söz konusu ana kadar olan koşulların yerine geçek ve gelecekteki ticari işlemler için de geçerli olacaktır.

Madde 2 Teklif ve Teklif Belgeleri

(1) Satıcının teklifleri; fiyat, teslim edilecek miktar ve teslim süresi ile ilgili olarak bağlayıcı değildir.

(2) Siparişler satıcı için ancak yazılı bir onay verildikten sonra bağlayıcı olacaktır.

Madde 3 Teslimat

(1) Malın gönderimi; satıcının kendi nakliye araçları veya -satıcının takdirine bağlı olarak- başka nakliye araçları ile, nakliye konusunda en uygun fiyat garantisi verilmeksizin, alıcının pahasına ve riski alıcıya ait olmak üzere gerçekleştirilir. Teslim süresine uyulması konusunda satıcı herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

Üzerinde mutabık olunan bir teslimat; ağır kamyonun kullanılabileceği ve hava koşullarından etkilenmeyen bir nakil yolu veya teslimat yeri şeklindedir. Teslim aracı, satın alanın talimatları doğrultusunda uygun nakil yolunu terk edecek olursa, bu kişi meydana gelecek olan masraflardan sorumlu olacaktır. Nakil yolunun veya teslim merkezinin uygun olmamasından dolayı ortaya çıkacak olan masraflar satın alan tarafından üstlenilir. Teslimat yapılırken teslim merkezinde görevli kişiler mevcut değilse ve bu yüzden teslimatın kabul edilmesi engelleniyorsa, teslimat zamanı ve yeri sürücü tarafından teslim belgesinin imzalanması ile belgelendirilir. Bu nedenle ortaya çıkan diğer masraflar da aynı şekilde satın alan tarafından üstlenilecektir.

(2) İşletmede meydana gelebilecek olan herhangi bir arıza, grev, hammadde eksikliği ve diğer mücbir sebeplerden dolayı ortaya çıkan durumlarda, satıcı teslim zorunluluğundan muaf tutulacaktır.

(3) Alıcının malı kabul etmekte gecikmesi veya ya da satınalıma ilişkin diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı meydana gelen zararın, olası diğer masraflar da dahil olmak üzere, karşılanması için tazminat talep etme yetkisine sahip olacaktır. Kendisinin diğer hakları saklıdır.

(4) 3. maddenin 3. fıkrasında belirtilen koşulların söz konusu olması halinde, satın alınan eşyanın kaza sonucu yok olma veya hasar görme riski, söz konusu malı kabul etmekte veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmekte geciken alıcıya geçer.

Alıcının, aldığı malı mükellef olduğu halde 24 saat içinde teslim almaması halinde söz konusu malı kabul etmiş sayılır.

(5) Alıcı satışa sunulan hayvanları kararlaştırılmış olan teslim tarihinde, satıcının sorumlu olmadığı nedenlerden dolayı, teslim almayacak olursa, satıcı kendi isteği doğrultusunda hayvanları satma hakkına sahip olacaktır.

(6) Hayvanların satıcıdan teslim alınacak olması halinde, Alıcı teslim almak için gerekli malzeme ve yeteri kapasiteye sahip nakliye aracını kendisi tedarik edecektir.

(7) Teslim edilmiş olan hayvanlar prensipte satıcı tarafından hiçbir şekilde geri alınmazlar. Hayvanların kesin ve yazılı olarak geri alınmalarını kararlaştırılmış olması halinde ise, söz konusu olan risk ve ortaya çıkan masraflar Alıcı tarafından üstlenilirler; ancak yazılı olarak aksinin kararlaştırılması halinde veya söz konusu geri alım bir kusur nedeniyle gerçekleşiyorsa, bu durumun aksi geçerli olacaktır.

Madde 4 Bedel ve Ödeme Koşulları

(1) Satıcı fiyata tespitine ilişkin ayarlamaları ile belirlediği diğer kıstasları dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.

(2) Alıcıya teslim edilen hayvanlar, aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça satıcının teslim tarihinde geçerli olan muhtemel fiyatlarına ve geçerli tarifesine göre hesaplanır.

(3) Yasal katma değer vergisi fiyatlarımıza dahil edilmemiştir.

(4) Yapılan fiyat anlaşmasında bir veya birden fazla maliyet fiyatı faktörünün yükselmesinin söz konusu olması halinde Satıcı, uygun bir süre içinde, kararlaştırılmış olan fiyatı yükseltme ve söz konusu fiyatı alıcıya fatura etme yetkisine sahip olacaktır.

(5) Hayvanların Satıcı tarafından ticari olarak tespit edilmiş tesisten çıkış anındaki ağırlıkları fatura düzenlenirken esas alınır. Nakliyede ortaya çıkan kilo kayıplarından ise alıcı sorumludur. Sipariş verilen veya üzerinde mutabık olunan olan özellikle mevcut olmadığı takdirde, satıcı tarafından başka özellikler ile değiştirilebilirler.

(6) Sevkiyat gününde geçerli olan fiyatlara o gün geçerli olan katma değer vergisi eklenerek hesaplama yapılır. Satıcının faturaları ilgili ortaya çıkan ödeme süreleri esnasında, herhangi bir kesinti yapılmadan ve ek hesaplama, alıkoyma ve fiyat düşürme hakkı ileri sürülmeden ödenir.

Ödemenin gecikmesi halinde Medeni Kanunun 247. Maddesi gereğince Avrupa Merkez Bankasının ilgili ıskonto oranı üzerinden yüzde 5’lik ve gönderi tarihi itibariyle minimum yılda %13’lük bir gecikme bedeli hesaplanır. Kesim vergisi ile telafi edici vergi alıcıya ait olup, kendisinin söz konusu ödemeler için aynı şekilde başvuruda bulunma zorunluluğu vardır.

(7) Satıcı tarafından düzenlenmiş ve Alıcı tarafından kabul edilmiş kambiyo senedi ile yapılan sevkiyat karşılığında yapılacak olan ödemeler, ancak kambiyo senedinin Satıcı tarafından paraya çevrilmesi ve Alıcının böylelikle senet sorumluluğundan kurtulmuş olması durumunda yapılmış sayılacaktır. Bu sayede kararlaştırılmış olan mülkiyeti muhafaza ve aynı şekilde diğer mahfuz haklar, en azından senet paraya çevrilene kadar satıcının menfaatine korunacaktır.

(8) Borç ödeme amaçlı ödemeler sadece agrenius GmbH firmasının banka hesabına gerçekleştirilecektir.

Çekle yapılan ödemelerde, çekin GmbH’ya ulaşması değil, çekin nakde çevrilmesi ile ödeme yapılmış sayılır.

Sözleşme tarafı, ancak GmbH tarafından reddedilmeyen veya hukuken kesin olarak tespit edilmiş karşı talepleri mahsup etme hakkına haizdir. Sözleşme tarafı, aynı hukuki ilişkiye dayanmayan alıkoyma hakkını kullanamaz.

Satış bedeli, sözleşme tarafının kesin olarak ödemeyi reddetmesi halinde derhal muaccel olacaktır. Aynı hukuki sonuç, diğer tarafın kararlaştırılmış olan bir taksitli ödemede, tek bir taksitin değerinin üzerinde olan bir meblağın ödemesinde gecikmesi halinde de geçerlidir. Birden fazla borcun ödemesinin gecikmeye uğraması halinde ise, müşterinin ödemesi gereken bütün bedeller derhal muaccel olacaktır.

(9) Satıcı ticari ilişkiden doğan bütün haklarını devretme hakkına sahiptir. Alıcı ise söz konusu bu devri kabul eder.

(10) Alıcı ödemeleri ancak aşağıda belirtilen banka bilgilerine yapabilir:

Commerzbank Osnabrück

BLZ 265 400 70

Hesap 542 211 800

IBAN DE26 2654 0070 0542 2118 00

BIC COBADEFFXXX

Madde 5 Mülkiyeti Muhafaza

(1) Mal; ticari ilişkiden doğan ve Satıcı ile yapılan bütün ticari ilişkiler yerine getirilene kadar – gelecekte söz konusu olacaklar dahil olmak üzere – Satıcının mülkiyetinde kalır.

Alıcı; Satıcı tarafından mülkiyet muhafazası ile satın aldığı bütün hayvanları diğer hayvanlardan ayrı tutmak zorunadır. Söz konusu hayvanları diğerlerinden ayrı tutması mümkün değilse, Alıcı hayvanları söz konusu hayvanlar Satıcı için her zaman belirlenebilir olacak şekilde kulak marka numaraları veya kimlik belirleme numaraları kullanarak özel bir listeye kaydedecektir. Hayvanlar üçüncü bir kişiye satıldığı veya başka herhangi bir şekilde değerlendirildiği takdirde, mülkiyet muhafazasında olan hayvanların üçüncü bir kişiye satışı söz konusu listeye kaydedilecektir. Satıcıya mahfuz malın satışı veya değerlendirilmesi durumunda bu listeyi istediği vakit talep etme ve içinde bulunan bilgileri kontrol etme hakkı tanınacaktır. Satıcıya söz konusu andan itibaren ahırlara girme hakkı verilecektir.

(2) Eğer bir satış fiyatı alacağı bakiyenin tahsil edilmesi nedeniyle yok olacak olursa, söz konusu mülkiyet bakiyeden doğan alacaklar için bir güvence olarak geçerli olacaktır (cari hesap – mülkiyet muhafazası).

(3) Alıcı, malı kurallara uygun bir ticari işletmede işleyebilir ve satabilir.

(4) Malın işlenmesi işi satıcı için, mülkiyetin Alıcıya iktisabı hariç olmak üzere gerçekleşir.

(5) Satıcıya ait olmayan başka malların işlenmesinde ise, kendisine yeni malın ortak mülkiyet hakkı mahfuz malın oranına göre diğer işlenecek olan ürünlerde tanınır.

(6) Satın alan mahfuz malın üçüncü bir şahsa atılmasından doğan alacaklarını, satıcının bırakacağı oranında satın alana malın satılması ile ilgili olarak malın işlenmesinden sonra satıcının ortak mülkiyetteki pay değerine göre devreder. Satıcı söz konusu devri daha şimdiden kabul etmekle mükelleftir.

(7) Alıcı, malı üçüncü bir şahsa rehin bırakamaz veya devredemez.

(8)Üçüncü taraflar tarafından yapılan (zorla uygulama vb.) müdahaleler derhal satıcıya bildirilecektir. Satıcının maruz kaldığı bu nedenle ortaya çıkan hukuki takip masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır.

(9) Mülkiyetin muhafazasından doğan hakların geçerli kılınmasına ilişkin olarak, sözleşmeden geri çekilmeye gerek yoktur, ancak malı teslim alan bir tüketici ise aksi geçerli olur.

(10) Mal satın alma fiyatı tamamen ödenene kadar satıcının mülkiyetinde kalır. Bir satış veya işleme durumu söz konusu olduğunda ise, ödemenin eksik yapılmasından dolayı hala daha satıcının mülkiyetinde olan malı satın alan bütün bu alışverişten doğan alacaklarla veya bedellerle birlikte satıcıya devredecektir. Satıcı ise bu devri kabul eder.

(11) Satıcı; alacağının (alacaklarının) kapatılması için kendisine verilen ve hala açık olan, söz konusu alacak tutarındaki teminatı, değerlendirme ve idare için eklenen masraflar da dahil olmak üzere elinde tutar. Satıcı kendisine verilen teminatları Alıcının talebi üzerine serbest bırakmak zorundadır, ancak bu durum teminatların gerçek değeri garanti edilen alacağın (alacakları) en fazla %10 üzerinde ise, söz konusu olabilir; hangi teminatların serbest bırakılacağının taktiri ise Satıcıya aittir.

Madde 6 Malı Kendi Teslim Etme Hakkı

(1) Doğru ve zamanında teslim edilmesi kaydıyla, malı kendi teslim hakkı ile veya başka benzer bir koşul altında satış yapılmış olması halinde, önceden imzalanmış olan uygun bir satış sözleşmesine göre doğru, zamanında veya hiçbir şekilde teslimat yapılmamışsa, söz konusu teslim mükellefiyetinden veya garanti mükellefiyetinden muaf kalacaktır. Dikkatli bir inceleme sonucunda doğru, eksiksiz ve zamanında bir teslimat yapılması bekleniyorsa ve Satıcı tarafından aynı zamanda kesin ve kontrol edilebilir bir şekilde kendisi tarafından tedarik edilecek olan mal belirlenmiş ise bir satış sözleşmesi bu hükme uygundur. Eğer satış sözleşmesi satıcı tarafından, kendisi tarafından birçok satış için teslim edilecek olan malın tedarikine ilişkin olarak belirlenmişse, satıcı bütün alıcılara karşı kendisinin doğru, eksiksiz veya zamanında teslimat yapmasından doğan sorumlulukları doğrultusunda mükellef olacaktır; ancak satıcının aynı zamanda ilgili satıcılar ile kesin ve kontrol edilebilir bir şekilde teslim sorumluluğunun yerine getirilebilmesi için bir sıra düzeni belirlemiş ise, her bir satış ayrı ayrı değerlendirilecektir.

(2) Alıcı, Satıcının hizmet özgürlüğünü kabul ettiği takdirde, satıcıdan satış sözleşmesinden doğan hakların satıcının uygun sorumluluklarının yerine getirilmesine ilişkin olarak üstlenilmesi karşılığında devredilmesini talep edebilir.

(3) Satıcı Alıcı doğru, eksiksiz ve zamanında yapılacak bir teslimatı riske atabilecek her türlü durumu derhal bildirmek zorundadır. Satıcı böyle bir durumu bildirmemesi halinde, söz konusu durumdan muaf tutulması söz konusu değildir.

Madde 7 Kusurlara Karşı Sorumluluk

(1) Alıcı kusurlardan doğan haklarını ancak kendisinin Alman Ticaret Kanununa göre, malı inceleme ve kontrol etme yükümlülüğünü kurallara uygun şekilde yerine getirmiş olması halinde kullanabilecektir. Alıcının medeni kanunun 13. Maddesi gereğince bir tüketici olması halinde ise, tüketici işlemlerinde medeni kanununun özel hükümleri geçerli olacaktır.

(2) Şikayetlerin teslim alma yerinde ve teslimat anında yapılması ve yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir. Alıcının veya kendisi tarafından malın kabulü için görevlendirilmiş olan üçüncü şahsın (örneğin Alıcının çalışanı), dikkatli inceleme sonucunda görmüş olduğu kusurları yazılı olarak şikayet etmemesi halinde, yapılan şikayetler değerlendirmeye alınmayacaktır. Söz konusu risk, hayvanların Alıcının işyerine veya Alıcı tarafından belirlenmiş olan yere teslim edilmesiyle birlikte Alıcıya geçer. Alıcı, araçtan indirilen hayvanın derhal ahıra götürülmesinden sorumludur. İndirme işlemi geciktiği takdirde, Alıcı bundan doğacak olan hasarlardan sorumlu olacaktır. Hayvanın geç indirilmesi ve geç ahıra kapatılması yüzünden ortaya çıkan hasarlarda, satıcı herhangi bir şikayette bulunamaz.

(3) Şikayet konusu mal Satıcının tasarrufunda tutulmalı ve kendisinin talebi üzerine Satıcıya taşıma ücretinden muaf bir şekilde geri gönderilmelidir.

(4) Haklı şikayetlerde, satıcı kendi tercihi doğrultusunda yedek mal gönderir ve malın fatura bedelinin üzerinde olmamak şartı ile bir alacak belgesi düzenler.

(5) İşlem başladıktan sonra veya mal gönderildikten sonra, her türlü ayıptan doğan hak geçersiz kalır.

(6) Satıcı sadece belirli kusurlar (esas kusurlar olarak belirlenenler) için sorumluluk üstlenir.

(7) Esas kusurlar ve garanti süreleri federal kurul tarafından duyurulan bir talimatnamenin onaylanması sayesinde belirlenirler.

Madde 8 Devir

Satış veya alacakların satıcıya temliki ancak satıcının kesin bir yazılı onayı ile mümkün olacaktır.

Madde 9 Yetkili Mahkeme

İcra yeri ve yetkili mahkeme olarak – yasal anlamda Alman Hukuk Usulü Kanunu’nun 38. Maddesinin geçerli olduğu durumlarda – Tecklenburg kabul edilmiştir. Adı geçen mahkeme aynı zamanda hukuki davalar ile kambiyo senedi/çek davalarına da bakacaktır.

Madde 10 İcra Yeri, Yetkili Mahkeme

(1) Satıcının müessesesinin bulunduğu mahal her iki taraf için de icra yeridir.

(2) İşbu sözleşme sadece Alman hukuku ile yönetilecektir.

(3) İcra yerinde geçerli olan hukuk, satıcı ve alıcı arasındaki bütün hukuki ilişkilerde, satıcı aleyhine yurtdışında dava açılmış olsa dahi esas alınacaktır.

(4) Satıcı kendi tercihi doğrultusunda dilerse Yerel Mahkemende dilerse de, dava değerinin yüksek olması halinde, Bölge Mahkemesinde dava açabilir (§ 38 ZPO).

(5) İhtarname prosedürü bakımından tek yetkili satıcının mahallinde bulunan yetkili mahkeme olacaktır.

(6) Yargı yeri satıcının müessesesinin bulunduğu mahal olacaktır.

Madde 11 Bölünebilirlik Maddesi

Mevcut hükümlerden birinin geçersiz olması halinde, diğer hükümlerin geçerliliği aynen devam eder. Geçersiz olan hüküm, geçersiz kılınan hükmün anlam ve içeriğine en uygun yeni bir hüküm ile değiştirilecektir.

Durum: 04/2015